TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ (CFL)

      Trung tâm  Ngoại ngữ được thành lập bởi Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ theo  Quyết định số 189 / QĐ_ĐHKTCN ngày 09 tháng 09 năm 2013. Trước đây, Trung tâm đã hoạt động rất thành công trong hơn 20 năm dưới sự quản lý của Trường Đại học Tại chức Cần Thơ. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người dân ở thành phố Cần Thơ và các vùng lân cận, Trung tâm thực hiện các chức năng sau:

     1. Đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn về tiếng Anh bao gồm  tiếng Anh chứng chỉ quốc gia A-B-C, tiếng Anh theo khung năng lực Vstep, IELTS, TOEIC, TOEFL, ESP .... cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và trợ giảng tại các trường học hoặc công chức ở các quan trong TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

     2. Dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...) cho người có nhu cầu, sinh viên  của CTUT và các trường  đại học tại thành phố Cần Thơ.

     3. Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh và cấp chứng chỉ quốc gia trình độ A, B và C dành cho học viên đạt yêu cầu.

     4. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, khi có yêu cầu.

     5. Phối hợp với cổ chức quốc tế như  Hội đồng Anh, IIG( ủy quyền của ETS) tổ chức các kỳ thi quốc tế như TOEIC, TOEFL, IELTS,…..

     6. Tham gia các chương trình và các hoạt động giảng dạy và học ngoại ngữ được khởi xướng và phát động tại thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Ngoại ngữ của CTUT là tự hào về giá trị cốt lõi của mình:  Năng động- Thân thiện – Đi đầu

 

CENTER FOR FOREIGN LANGUAGES (CFL)

      CTUT’s Center for Foreign Languages was established by Can Tho University of Technology in accordance with Decision No. 189/QĐ_ĐHKTCN dated September 9. 2013. Formerly, the Center had been operating successfully for over 20 years under the management of Can Tho In-Service University. With its target of meeting the needs of learning and upgrading foreign languages for the people in Can Tho city and the surroundings, the Center performs the following functions:     

  1.        Training and fostering professional qualifications and competence, including English level A-B-C, V-step English, IELTS, TOEIC, TOEFL, ESP…. for teaching staff, teachers and teaching assistants in schools or officials in the Mekong Delta.
  2.        Teaching foreign languages (English, Korean, Japanese,...) to interested  learners, students of CTUT and universities in Can Tho City.
  3.        Organizing English- proficiency tests and issuing national certificates of level A, B and C for learners who meet the required test scores.
  4.        Teaching Vietnamese to foreigners, when required.
  5.        Co-operating with International Investment Group (IIG- authorized Test center of ETS) to organize international tests such as TOEIC, TOEFL and so on.
  6.        Participating in programs and movements of foreign language teaching and learning initiated and launched in Can Tho city.

 CTUT’s Center for Foreign Languages is proud of its core values: Capability - Friendliness- Leading (CFL)