1. Thông tin chung

1.1

Tên chương trình

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1.2

Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

1.3

Thời gian đào tạo

4 - 4.5 năm

1.4

Tổng số tín chỉ

150 tín chỉ

1.5

Đơn vị quản lý

Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

2. Mục tiêu tổng quát

2.1

Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khỏe để phục vụ ngành nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước.

2.2

Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học và chuyên ngành công nghệ sinh học; có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, dược liệu, y học,....; có khả năng tiến hành các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên ngành công nghệ sinh học và khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Mục tiêu cụ thể

3.1

Kỹ sư công nghệ sinh học có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học ứng dụng vào các hoạt động khoa học cơ bản và ứng dụng trong các hoạt động sản xuất và nghiên cứu thường gặp; Xác định vấn đề và hướng giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến Công nghệ sinh học, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và thực phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3.2

Thực hiện quản lý và vận hành các trang thiết bị, hệ thống và thiết kế, cải tiến qui trình công nghệ sinh học theo yêu cầu cũng như tiếp cận và áp dụng các qui trình công nghệ sinh học tiên tiến trên thế giới; có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học, lập kế hoạch, phân tích và giải thích các số liệu nhằm tạo tiền đề cho việc nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.

3.3

Vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các quy phạm pháp luật và các nguyên tắc về an toàn trong Công nghệ sinh học đối với các lĩnh vực ứng dụng như nông nghiệp, môi trường, thực phẩm. Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu về sinh học ứng dụng; phân tích và xử lý dữ liệu. Phát triển sản phẩm Công nghệ sinh học mới đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, báo cáo và thuyết trình ý tưởng.

3.4

Có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và làm việc như tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch, khoa học; có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. Có tinh thần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Yêu nước, yêu ngành nghề; làm việc theo pháp luật và có ý thức bảo vệ môi trường.

  1.  Năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học

4.1

Về kiến thức

-  Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến thức Khoa học chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, kiến thức về Giáo dục quốc phòng để tu dưỡng đạo đức chính trị và ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc.

- Có kiến thức về pháp luật và bảo vệ môi trường, có thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.

 - Có khả năng ứng dụng những kiến thức khoa học tự nhiên vào chuyên ngành và các ngành khoa học khác.

- Có kiến thức chuyên ngành về sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền, vi sinh vật và nguyên lý ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường.

- Có kiến thức về các quá trình công nghệ và thiết bị công nghệ sinh học.

- Có kiến thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học gồm thiết kế thí nghiệm, thu nhận và xử lý số liệu thực nghiệm.

-  Có kiến thức rộng để hiểu được những tác động của những giải pháp kỹ thuật đến xã hội và môi trường trong bối cảnh toàn cầu.

4.2

Về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

+ Có khả năng ứng dụng kiến thức công nghệ sinh học vào các hoạt động điều hành, quản lý, nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường;

+ Có kỹ năng thiết kế thí nghiệm, thực hiện kỹ thuật phân tích, kiểm nghiệm thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học bao gồm các chỉ tiêu sinh hóa, vi sinh và hóa học;

+ Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và xử lý thông tin, tình huống trong công việc chuyên ngành công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan;

+ Có khả năng tự nghiên cứu chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên ngành công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan cũng như tiếp cận, nghiên cứu và triển khai công nghệ mới để cải thiện và phát triển kinh tế địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường;

- Kỹ năng mềm:

+ Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống; khả năng hợp tác, tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm.

+ Tiếng Anh đạt trình độ TOEIC 450 hoặc tương đương.

+ Ứng dụng được tin học vào việc soạn thảo, lập các báo cáo chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có khả năng sử dụng phần mềm ứng dụng chuyên ngành công nghệ sinh học.

4.3

Đạo đức nghề nghiệp

 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, phẩm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu ngành nghề, có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch và khoa học, có tinh thần học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan làm việc sau khi tốt nghiệp.

  Hiểu biết về các vấn đề thời đại: tiếp cận với các quy trình công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại và hướng đến vận dụng vào điều kiện thực tế.

5. Các công việc/vị trí tiềm năng mà kỹ sư CNSH có thể đảm nhận

5.1

Làm việc ở vị trí nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hoặc vận hành, quản lý sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, dược liệu, y học,...

5.2

Làm việc tại cơ quan quản lý (Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT,…) hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ  thuộc các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học.

5.3

Tham gia công tác giảng dạy hoặc nâng cao trình độ để trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học hoặc các ngành gần.