1. Thông tin chung

 

1.1

Tên chương trình

Quản trị kinh doanh

 

1.2

Trình độ đào tạo

Đại học

 

1.3

Thời gian đào tạo

Cử nhân (3.5 - 4 năm)

 

1.4

Tổng số tín chỉ

130 tín chỉ

 

1.5

Đơn vị quản lý

Khoa Quản lý Công nghiệp

 

2. Mục tiêu tổng quát

 

 

2.1

 

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm xã hội, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực chuyên môn để thực hiện công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của quốc gia.

 

2.2

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh còn giúp sinh viên có kỹ năng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, giao tiếp xã hội,… đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu học tập suốt đời.

 

3. Mục tiêu cụ thể

 

3.1

Trang bị kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội để phục vụ phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân của người học.

 

3.2

Cung cấp kiến thức lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành Quản trị kinh doanh nói riêng.

 

3.3

Giúp người học phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp thuộc ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.

 

3.4

Đào tạo năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Quản trị kinh doanh và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

 

3.5

Giúp người học xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng; ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp.

 

4. Năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

 

4.1

Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và các vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có sức khỏe tốt và khả năng tự rèn luyện về thể chất.

Có kiến thức cơ bản về toán học, tin học, khoa học tự nhiên và xã hội, pháp luật đại cương để phân tích, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và cuộc sống.

Vận dụng được các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô để phân tích, giải thích các hiện tượng kinh tế; ứng dụng được các công cụ thống kê để phân tích định lượng giúp đưa ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp.

Có kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính tiền tệ, marketing, quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất và vận dụng các kiến thức này để đưa ra các quyết định quản trị.

Vận dụng các kiến thức về quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, quan hệ khách hàng, quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp để giải quyết và đề xuất các biện pháp cải tiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích môi trường kinh doanh để hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; chiến lược tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Có kiến thức và vận dụng kiến thức của các học phần chuyên ngành để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thu mua - tiêu thụ, marketing,… Có kiến thức về tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo.

Sử dụng các kiến thức quản trị doanh nghiệp để hình thành ý tưởng kinh doanh và xây dựng các dự án khởi nghiệp kinh doanh.

 

4.2

Về kỹ năng

Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn; phân tích, thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế nói chung và quản trị kinh doanh nói riêng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy hệ thống.

Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý và sử dụng được một số phần mềm xử lý dữ liệu thống kê.

 

4.3

Đạo đức nghề nghiệp

 

Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

Có năng lực tổ chức thực hiện công việc, học tập, rèn luyện để phát triển bản thân. Thể hiện tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch và khoa học.

Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Tuân thủ quy định của pháp luật.

 

5. Các công việc/vị trí tiềm năng

 

5.1

Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực.

 

5.2

Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.

 

5.3

Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; Quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.

 

5.4

Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.

 

5.5

Tự thành lập doanh nghiệp, làm chủ và điều hành doanh nghiệp.

 

5.6

Chuyên viên tại các Phòng, Ban của các cơ quan quản lý nhà nước.

 

5.7

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn hoặc trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế.